Statut ZSČ OZ Ljubljana

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) so člani na zboru članov Združenja slovenskih častnikov – Območno združenje Ljubljana, dne 23.6.2015, sprejeli čistopis

S T A T U T ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA

I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE

1. člen

(opredelitev)

Združenje slovenskih častnikov – Območno združenje Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ZSČ OZ Ljubljana) je stanovska, domoljubna, prostovoljna, samostojna, neprofitna, nestrankarska in interesna organizacija, ki v svojih vrstah združuje vojaške častnike, podčastnike, vojake, vojaške uslužbence in druge osebe s področja obrambe, varnosti in zaščite.

2. člen

(ime in sedež društva)

(1) Ime društva je: Združenje slovenskih častnikov – območno združenje Ljubljana.

(2) Sedež ZSČ OZ Ljubljana je v Ljubljani. O naslovu in spremembah naslova odloča predsedstvo ZSČ OZ Ljubljana.

3. člen

(pravna osebnost in zastopanje)

(1) ZSČ OZ Ljubljana je pravna oseba zasebnega prava.

(2) ZSČ OZ Ljubljana predstavlja in zastopa predsednik ZSČ OZ Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predsednik).

4. člen

(žig)

ZSČ OZ Ljubljana ima žig, ki je okrogle oblike, premera 25/35 mm in ima v sredini znak Zveze slovenskih častnikov, na zunanjem krogu pa je besedilo: Združenje slovenskih častnikov – območno združenje Ljubljana. V primeru dveh ali več žigov, so ti označeni s številkami.

5. člen

(simboli)

(1) ZSČ OZ Ljubljana ima znak in prapor.

(2) Oblika, vsebina, uporaba in način nošenja znaka se določijo s pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo ZSČ OZ Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo).

(3) ZSČ OZ Ljubljana ima svoj prapor.

(4) Oblika, geslo in drugi napisi ter način uporabe in nošenja prapora so določeni s pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo.

(5) Praporščaka imenuje predsedstvo.

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA

6. člen

(namen)

Namen delovanja ZSČ OZ Ljubljana je povezovanje in združevanje oseb iz 1. člena tega statuta na naslednjih področjih:

 • obrambne in samozaščitne dejavnosti,
 • domovinska vzgoja,
 • ohranjanje, pridobivanje in krepitev obrambnih znanj in izkušenj ter njihovo prenašanje v družbeno okolje,
 • obravnava strokovnih vprašanj na področju obrambe in zaščite,
 • ohranjanje svobodoljubnih tradicij slovenskega naroda s poudarkom na tradicijah NOB in osamosvojitvene vojne,
 • utrjevanje vezi med civilno družbo in Slovensko vojsko,
 • kulturne in družabne dejavnosti,
 • športno rekreativne dejavnosti.

7. člen

(cilji)

Cilji delovanja ZSČ OZ Ljubljana so zlasti:

 • povezovanje članov ZSČ OZ Ljubljana po načelih demokratičnega delovanja, stanovskega združevanja, prostovoljnosti, domoljubnosti, neodvisnosti in medsebojnega sodelovanja,
 • organizacijska in kadrovska krepitev ZSČ OZ Ljubljana,
 • informiranost članov in javnosti o delovanju ter skrb za prepoznavnost ZSČ OZ

Ljubljana,

 • pridobivanje, ohranjanje in krepitev obrambnih, zaščitnih in samozaščitnih

sposobnosti članov ZSČ OZ Ljubljana,

 • vzpodbujanje članov k branju strokovne literature s področja obrambe in zaščite,
 • organizacija strokovnih ekskurzij,
 • organizacija vojaško strokovnih predavanj,
 • sodelovanje s Slovensko vojsko in popularizacija vojaškega poklica,
 • ogledi vaj Slovenske vojske,
 • sodelovanje s sorodnimi društvi in združenji na območju Republike Slovenije in v tujini,
 • seznanjanje članov z dogodki iz prve in druge svetovne vojne ter osamosvojitvene vojne,
 • vzpodbujanje članov k varovanju okolja,
 • skrb za vključevanje čim večjega števila članov v športno rekreativne aktivnosti.

III. NALOGE ZSČ OZ Ljubljana

8. člen

(dejavnost)

ZSČ OZ Ljubljana uresničuje dejavnost tako, da:

 • povezuje in varuje skupne interese članov,
 • izvaja vojaško strokovna usposabljanja (strelstvo, predavanja, vojaško strokovne ekskurzije, ogledi vojaških vaj, orientacijskih pohodi in podobne aktivnosti),
 • organizira družabna srečanja članov in njihovih družinskih članov (npr. častniški ples, pohodništvo, piknik, športne igre in podobno),
 • sodeluje s Slovensko vojsko in drugimi državnimi organi in organizacijami pri pripravah in izvedbi aktivnosti, ki so povezane z dejavnostmi ZSČ OZ Ljubljana,
 • sprejema izjave za javnost in druge prispevke za sredstva javnega obveščanja o dejavnostih ZSČ OZ Ljubljana,
 • informira člane o novostih na obrambno zaščitnem področju,
 • izvaja skupne aktivnostih v Zvezi slovenskih častnikov, z veteranskimi in drugimi domoljubnimi organizacijami ter z društvi v Republiki Sloveniji in v tujini, ki imajo enake ali podobne cilje.

9. člen

(način opravljanja dejavnosti)

ZSČ OZ Ljubljana opravlja svoje naloge nepridobitno v skladu z letnim programom dela, odločitvami svojih organov in pobudami članov.

IV. JAVNOST DELA

10. člen

(javnost dela)

(1) Delo ZSČ OZ Ljubljana in njegovih organov je javno.

(2) ZSČ OZ Ljubljana obvešča svoje člane zlasti:

 • preko elektronskih poštnih naslovov članov,
 • z okrožnicami in sporočili,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • s sprotnim posodabljanjem spletne strani ZSČ OZ Ljubljana.

(3) Člani ZSČ OZ Ljubljana imajo pravico vpogleda v celotno dokumentacijo ZSČ OZ Ljubljana.

(4) ZSČ OZ Ljubljana o svojem delu obvešča širšo javnost tako, da objavlja prispevke v sredstvih javnega obveščanja in drugih medijih, vabi na svoje aktivnosti in prireditve predstavnike medijev in zainteresiranih organizacij ter ustanov.

(5) Za zagotovitev javnosti dela in točnost informacij je odgovoren predsednik.

V. ČLANSTVO

11. člen

(pogoji)

(1) Član ZSČ OZ Ljubljana lahko postane oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ima vojaško strokovna znanja (vojak, podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec, civilna oseba, zaposlena v Slovenski vojski ali Ministrstvu za obrambo republike Slovenije),
 • ima strokovna znanja s področja nacionalne varnosti,
 • ni delovala proti interesom slovenskega naroda, zlasti v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije v letih 1990 – 1991.

(2) Član ZSČ OZ Ljubljana lahko postane tudi tuj državljan, ki ima vojaško strokovno znanje, strokovna znanja s področja nacionalne varnosti in ni delovala proti interesom slovenskega naroda, zlasti v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije.

Predsedstvo ZSČ OZ Ljubljana s sklepom ugotovi, ali tuj državljan izpolnjuje pogoje za sprejem v članstvo v ZSČ OZ Ljubljana. Predsedstva ZSČ OZ Ljubljana seznani zbor članov v članstvo tujega državljana v ZSČ OZ Ljubljana.

12. člen

(častni član)

(1) ZSČ OZ Ljubljana ima lahko častne člane. Častni član lahko postane oseba, ki je s svojo dolgoletno aktivnostjo prispevala k uspešnemu delovanju ZSČ OZ Ljubljana.

(2) Naziv častnega člana kot obliko priznanja na predlog predsedstva ZSČ OZ Ljubljana s sklepom podeli zbor članov ZSČ OZ Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zbor).

13. člen

(članstvo in pristopna izjava)

(1) Član ZSČ OZ Ljubljana postane, ko:

 • podpiše pristopno izjavo in sprejme s tem statutom določene pravice in dolžnosti in
 • plača članarino.

(2) Odločitev o sprejemu v članstvo sprejme predsedstvo.

(3) Vsebino in obliko pristopne izjave določi predsedstvo.

14. člen

(zavrnitev včlanitve)

(1) Če predsedstvo ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za sprejem v članstvo, ga o tem obvesti s pisnim sklepom.

(2) Zoper tako odločitev je dopustna pritožba na odbor za statusna vprašanja ZSČ OZ Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: odbor za statusna vprašanja) kot prvostopenjski organ odločanja. Če odbor za statusna vprašanja zavrne pritožbo, lahko kandidat vloži pritožbo na zbor kot drugostopenjski organ odločanja. Odločitev zbora je dokončna.

15. člen

(prenehanje članstva)

Članstvo v ZSČ OZ Ljubljana preneha:

 • z izstopom s pisno izjavo, ki jo član poda predsedstvu,
 • z izključitvijo v primeru delovanja člana v nasprotju z interesi ZSČ OZ Ljubljana,
 • zaradi neplačevanja članarine pet zaporednih let,
 • s smrtjo člana,
 • s prenehanjem delovanja ZSČ OZ Ljubljana.

16. člen

(mirovanje članstva)

Če član ne plača članarine dve leti zaporedoma, ga predsedstvo obvesti, da je njegovo članstvo v mirovanju. V času mirovanja član nima pravice glasovanja na zboru in volilne pravice v ZSČ OZ Ljubljana.

17. člen

(članska izkaznica in evidenca članov)

(1) Z včlanitvijo se članu podeli članska izkaznica in značka Zveze slovenskih častnikov.

(2) Obliko in vsebino članske izkaznice določi Zveza slovenskih častnikov.

(3) ZSČ OZ Ljubljana vodi enotno evidenco članstva. V evidenci so podatki o članu, ki so navedeni na pristopni izjavi.

(4) Varovanje osebnih podatkov v članski evidenci ZSČ OZ Ljubljana se zagotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

18. člen
(pravice člana)

(1) Član ZSČ OZ Ljubljana ima naslednje pravice:

 • da voli in je voljen v organe ZSČ OZ Ljubljana,
 • da sodelujejo pri delu in aktivnostih ZSČ OZ Ljubljana in pri odločanju v njegovih organih,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti ZSČ OZ Ljubljana,
 • da izraža svoje mnenje, ga usklajuje z drugimi člani ter tako aktivno sodeluje pri oblikovanju ter uresničevanju stališč in sklepov,
 • da je informiran o delu ZSČ OZ Ljubljana, postavlja organom vprašanja in dobi nanje odgovore oziroma pojasnila,
 • da je seznanjen s programom in delovanjem ZSČ OZ Ljubljana ter z njegovim finančnim in materialnim poslovanjem,
 • da za uspehe pri svojem delu oziroma tekmovalne dosežke prejme ustrezno priznanje
 • da izstopi iz ZSČ OZ Ljubljana.

19. člen

(obveznosti člana)

Član ZSČ OZ Ljubljana ima naslednje obveznosti:

 • da spoštuje ter uveljavlja statut in druge akte ter sklepe organov ZSČ OZ Ljubljana,
 • da aktivno sodeluje in s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog ZSČ OZ Ljubljana ter opravlja naloge, ki mu jih zaupajo njegovi organi,
 • da prenaša izkušnje in znanje na druge člane ZSČ OZ Ljubljana,
 • da izpopolnjuje svoje vojaško strokovno znanje,
 • da se s svojim delom zavzema za razvijanje, uveljavljanje in krepitev obrambnega in zaščitnega sistema Republike Slovenije,
 • da varujejo ugled ZSČ OZ Ljubljana in Zveze slovenskih častnikov,
 • da redno plačujejo članarino.

20. člen

(članarina)

(1) Članarino za vsako leto določi predsedstvo.

(2) Član je lahko zaradi težjih socialnih razmer oproščen plačila članarine na podlagi odločitve predsedstva ZSČ OZ Ljubljana.

(3) Predsedstvo pri odločitvi o oprostitvi plačila članarine upošteva načelo pravičnosti in solidarnosti.

(4) Častni član ne plačuje članarine.

VI. ORGANIZIRANOST, DELOVANJE, UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE

21. člen

(območje delovanja)

(1) ZSČ OZ Ljubljana deluje na območju Mestne občine Ljubljana in naslednjih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

(2) ZSČ OZ Ljubljana je član Zveze slovenskih častnikov.

22. člen

(organi)

Organi ZSČ OZ Ljubljana so:

 • zbor,
 • predsedstvo,
 • nadzorni odbor,
 • odbor za statusna vprašanja in
 • predsednik.

23. člen

(mandatna doba)

(1) Mandatna doba organov ZSČ OZ Ljubljana je štiri leta. Po preteku mandata so lahko člani organov ZSČ OZ Ljubljana še enkrat izvoljeni

(2) Predsednik je lahko izvoljen dvakrat zaporedoma.

24. člen

(odstop in odpoklic člana)

(1) Član organa ZSČ OZ Ljubljana lahko odstopi pred iztekom svojega mandata.

(2) Član organa ZSČ OZ Ljubljana je lahko odpoklican na podlagi odločitve odbora za statusna vprašanja. Član odbora za statusna vprašanja je lahko odpoklican na predlog predsedstva. O odpoklicu odloča zbor na podlagi predloga za odpoklic odbora za statusna vprašanja ali predsedstva.

(3) Zbor namesto člana organa ZSČ OZ Ljubljana, ki je odstopil ali bil odpoklican, na izrednem ali rednem zboru izvoli ali imenuje drugega člana. Njegov mandat traja do izteka mandata člana, namesto katerega je bil izvoljen.

25. člen

(korespondenčna seja)

(1) V izrednih primerih se lahko seja organov ZSČ OZ Ljubljana skliče na korespondenčen način z uporabo informacijske tehnologije.

(2) Za sklic korespondenčne seje organa ZSČ OZ Ljubljana se smiselno uporabljajo določbe tega statuta in na njegovi podlagi izdanih aktov, ki urejajo redno sejo. S predlaganim dnevnim redom, gradivom in predlogom sklepov je sklicatelj dolžan utemeljiti razlog za sklic korespondenčne seje ter določiti rok za odločitev o predlaganih sklepih.

(3) Glasuje se tako, da se član o predlaganem sklepu opredeli: “za”, “proti” ali “vzdržan”, pri čemer se šteje, da se je član opredelil za predlagani sklep, če ni glasoval v postavljenem roku.

(4) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki mora biti posredovan v potrditev na prvo naslednjo sejo organa.

Zbor

26. člen

(zbor)

Zbor sestavljajo vsi člani ZSČ OZ Ljubljana in je najvišji organ ZSČ OZ Ljubljana.

27. člen

(redna seja zbora)

(1) Zbor skliče predsednik najmanj enkrat letno.

(2) Vabilo z dnevnim redom in gradivom mora biti dostavljeno članom najmanj deset dni pred dnem, ki je naveden na vabilu za sklic zbora.

28. člen

(izredna seja zbora)

(1) Izredno sejo zbora lahko skliče:

 • predsedstvo,
 • nadzorni odbor ZSČ OZ Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor)zaradi razlogov iz njegove pristojnosti,
 • najmanj petina vseh članov.

(2) Izredni zbora se skliče najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je bila dana zahteva.

(3) V primeru, da predsednik ne skliče izredne seje zbora, to opravi organ, ki je sprejel takšen sklep oziroma predstavnik petine članov, ki pripravijo gradivo in ga posredujejo članom v skladu s tem statutom in na njegovi podlagi sprejetimi akti.

29. člen

(naloge zbora)

Naloge zbora so:

 • sprejema dnevni red zasedanja zbora,
 • izvoli organe zbora v skladu s tem statutom,
 • sprejme poslovnik o delu zbora,
 • sprejema statut ZSČ OZ Ljubljana ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • voli in razreši predsednika, podpredsednike in člane predsedstva, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane odbora za statusna vprašanja,
 • odloča o tem ali so volitve javne ali tajne,
 • izvaja nadomestne volitve v organe ZSČ OZ Ljubljana,
 • sprejema letni program dela ter letni finančni načrt ZSČ OZ Ljubljana,
 • sprejema letno poročilo, poročilo o finančno materialnem poslovanju ter zaključni račun,
 • obravnava in sklepa o poročilih nadzornega odbora, odbora za statusna vprašanja, sprejema sklepe, stališča in obvezne usmeritve za delo ZSČ OZ Ljubljana in njegovih organov,
 • glasuje o nezaupnici predsedniku in organom ZSČ OZ Ljubljana,
 • razpravlja in odloča o prošnjah, predlogih in pritožbah, ki so neposredno predložene zboru,
 • odloča o sprejemu tujih državljanov v članstvo in prenehanju članstva,
 • podeli naziv častnega člana,
 • odloča o morebitnem vključevanju v druge organe oziroma organizacije,
 • odloča o prenehanju delovanja ZSČ OZ Ljubljana.

30. člen

(vodenje zbora)

(1) Zbor vodi delovno predsedstvo ali predsednik.

(2) Zbor izvoli ostale organe, ki so potrebni za njegovo izvedbo in sicer: verifikacijsko komisijo, volilno komisijo ter komisijo za sklepe.

(3) Na seji zbora se izvoli zapisnikar in dva overitelja zapisnika. Zapisnik s seje zbora podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

31. člen

(sklepčnost zbora)

(1) Zbor je sklepčen, če je prisotna več kot ena desetina vseh članov ZSČ OZ Ljubljana.

(2) Če do ure, ki je določena z vabilom za sklic zbora oziroma po preteku 30 minut po tej uri zboru ne prisostvuje ena desetina članov, je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 25 članov.

32. člen

(odločanje na zboru)

(1) Glasovanje na zboru je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja.

(2) Za sprejem sklepov zbora je potrebna večina prisotnih članov.

33. člen

(izvedba volitev)

Volitve predsedstva, predsednika, podpredsednika, sekretarja, predsednika in članov nadzornega odbora in odbora za statusna vprašanja ZSČ OZ Ljubljana so javne, lahko pa so tudi tajne, če tako odloči večina prisotnih na zboru.

Predsedstvo


34. člen

(predsedstvo)

(1) Predsedstvo je izvršilni organ ZSČ OZ Ljubljana, ki vodi delo ZSČ OZ Ljubljana med dvema zasedanjema zbora po programu, načrtu, sklepih in usmeritvah zbora ter je za njihovo uresničevanje odgovoren zboru.

(2) Predsedstvo šteje od 11 do 15 članov.

(3) Predsedstvo sestavljajo: predsednik, podpredsedniki, sekretar in člani.

35. člen

(naloge predsedstva)

Naloge predsedstva so:

 • upravlja in vodi delo ZSČ OZ Ljubljana, skladno s sprejetimi cilji in usmeritvami,
 • izvaja na zboru sprejet program in načrt dela ZSČ OZ Ljubljana,
 • po potrebi skliče izredni zbor,
 • izvaja kandidacijske postopke in priprave na volitve organov ZSČ OZ Ljubljana,
 • pripravlja letni program dela ter letni finančni načrt,
 • pripravlja letno poročilo, poročilo o finančno materialnem poslovanju ter zaključni račun,
 • sprejema pravilnike in druge splošne akte, ki so potrebni za delovanje ZSČ OZ Ljubljana in za njih ni pristojen zbor,
 • po potrebni ustanovi stalno ali občasno komisijo,
 • poveri posebne naloge članom ZSČ OZ Ljubljana,
 • odloča o sprejemu novih članov, o prenehanju članstva v ZSČ OZ Ljubljana in seznani zbor o sprejemu tujih državljanov v članstvo ZSČ OZ Ljubljana,
 • odboru za statusna vprašanja predlaga v postopek obravnave člana, ki je kršil določila tega statuta in na njegovi podlagi izdanih aktov ali ni deloval v skladu s smernicami ZSČ OZ Ljubljana,
 • spremlja uresničevanje finančnega načrta in sprejema odločitve v zvezi z njegovo realizacijo,
 • določa podpisnike finančnega poslovanja,
 • predlaga dnevni red zasedanj zbora,
 • zagotavlja preglednost in javnost dela ZSČ OZ Ljubljana in sproti obvešča članstvo o vseh aktivnostih ZSČ OZ Ljubljana,
 • imenuje blagajnika, praporščaka in njuna namestnika,
 • oblikuje smernice in stališča za delo svojih predstavnikov v organih Zveze slovenskih častnikov, če o vprašanjih, ki so na dnevnem redu organa Zveze slovenskih častnikov ni pred tem zavzel stališče zbor,
 • daje predloge in pobude o dodelitvi priznanj ZSČ OZ Ljubljana, ZSČ, občinskih ali državnih priznanj in odlikovanj zaslužnim članom, organizacijam ali skupnostim,
 • obravnava in rešuje prošnje in pritožbe ter predloge in druge zahtevke, ki jih pošiljajo organi ali člani ZSČ OZ Ljubljana, če za njih ni pristojen zbor ali odbor za statusna vprašanja,
 • odloča o spremembi naslova ZSČ OZ Ljubljana,
 • daje predloge za povišanje članov v višji čin,
 • obravnava in rešuje prošnje in pritožbe drugih društev, združenj in organizacij,
 • odloča o mednarodnem sodelovanju ZSČ OZ Ljubljana,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo akti ZSČ OZ Ljubljana,
 • skrbi za javno in interno informiranje.

36. člen

(prva seja predsedstva)

(1) Predsednik mora prvo sejo novoizvoljenega predsedstva sklicati v petnajstih dneh po seji zbora.

(2) Na prvi seji se predsedstvo konstituira in po potrebi imenuje še ostale funkcionarje (blagajnika ipd.).

37. člen

(seja predsedstva)

(1) Sejo predsedstva skliče predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

(2) Predsednik je dolžan sklicati sejo, če to zahteva najmanj ena tretjina članov predsedstva ali nadzorni odbor.

(3) Vabilo za sejo predsedstva morajo člani prejeti najmanj pet dni pred datumom, določenim za sejo.

(4) Sejo predsedstva vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti in odsotnosti podpredsednika, lahko vodi sejo član predsedstva, ki ga je pooblastil predsednik, če ga ni pooblastil pa najstarejši član predsedstva.

(5) Na sejah predsedstva so lahko prisotni tudi člani nadzornega odbora in odbora za statusna vprašanja ter drugi vabljeni, ki lahko sodelujejo v razpravah, nimajo pa pravice glasovanja.

38. člen

(sklepčnost, glasovanje, zapisnik)

(1) Seja predsedstva je sklepčna, če je navzoča več kot polovica članov. Predsedstvo sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

(2) Glasovanje je praviloma javno, z dvigom roke, predsedstvo pa se lahko odloči za tajno glasovanje.

(3) O seji predsedstva se vodi zapisnik. Zapisnik mora biti posredovan članom predsedstva v osmih dneh po seji ter se objavi na spletni strani ZSČ OZ Ljubljana. Na zahtevo člana se lahko zapisnik posreduje na drug ustrezen način.

39. člen

(komisije predsedstva)

(1) Predsedstvo lahko ustanovi stalne ali občasne komisije oziroma delovna telesa. Predsedniki stalnih ali občasnih komisij so praviloma člani predsedstva. Če niso člani predsedstva, so vabljeni na seje predsedstva kot poročevalci.

(2) Mandatno dobo stalne ali občasne komisije določi organ, ki jo imenuje, vendar lahko traja le do konca mandata organa, ki jo imenuje.

Nadzorni odbor

40. člen

(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli ter razrešuje zbor.

(2) Član nadzornega odbora ne more biti istočasno član predsedstva.

(3) Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje, delo predsedstva ter izvajanje statutarnih določil in drugih normativnih aktov ZSČ OZ Ljubljana. O svojih ugotovitvah poroča na rednem zasedanju zbora in predlaga ukrepe.

(4) Izredni nadzor lahko zahteva tudi ena tretjina članov ZSČ OZ Ljubljana.

(5) Člani nadzornega odbora imajo trajno pooblastilo za vpogled v vse dokumente, pravne posle, finančno in materialno poslovanje in dolžnost varovanja premoženja ZSČ OZ Ljubljana.

41. člen

(seja nadzornega odbora)

(1) Seje nadzornega odbora seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. Vabilo za sejo mora biti poslano članom nadzornega odbora pet dni pred datumom določenim za sejo.

(3) Seja nadzornega odbora je lahko redna ali izredna.

(4) Seja nadzornega odbora je sklepčna, če so navzoči vsi člani. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov .

(5) Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja.

(6) Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno.

(7) O vsaki seji nadzornega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora. Zapisnik s seje nadzornega odbora mora biti na razpolago članom ZSČ OZ Ljubljana.

Odbor za statusna vprašanja

42. člen

(odbor za statusna vprašanja)

Odbor za statusna vprašanja:

 • spremlja organiziranost ZSČ OZ Ljubljana in njenih organov ter skladnost njihovega delovanja s tem statutom in drugimi akti ZSČ OZ Ljubljana,
 • daje predloge za izboljšanje organiziranosti delovanja organom ZSČ OZ Ljubljana,
 • sodeluje pri pripravi in pripravlja predloge aktov, ki jih sprejemajo organi ZSČ OZ Ljubljana ter jim posreduje tolmačenja veljavnih aktov v primeru njihove sporne uporabe,
 • odloča o zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu,
 • odloča na predlog organov o sporih med ZSČ OZ Ljubljana in posameznimi člani, ki izvirajo iz izvajanja pravic in obveznosti članov, določenih v tem statutu in drugih aktih ZSČ OZ Ljubljana,
 • odloča na prvi stopnji o ugovorih kandidatov za člana ZSČ OZ Ljubljana proti sklepu, s katerim je predsedstvo odklonilo sprejem v članstvo ZSČ OZ Ljubljana in o drugih zadevah, določenih z akti ZSČ OZ Ljubljana.

43. člen

(sestava in delovanje odbora za statusna vprašanja)

(1) Odbor za statusna vprašanja ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor.

(2) Seje odbora skliče in vodi predsednik odbora za statusna vprašanja. Vabilo za sejo mora biti poslano članom pet dni pred datumom, določenim za sejo.

(3) Seja odbora za statusna vprašanja je sklepčna, če so na njej prisotni vsi člani. Sklepe sprejema z večino prisotnih.

(4) Postopek pred odborom za statusna vprašanja se vodi po pravilniku, ki ga sprejme predsedstvo.

44. člen

(akti odbora za statusna vprašanja)

(1) Odbor za statusna vprašanja sprejema stališča, priporočila, sklepe in ukrepe v zadevah iz svoje pristojnosti.

(2) Odbor za statusna vprašanja mora z akti iz prejšnjega odstavka pisno obvestiti udeležence postopka o zadevah, ki jih je obravnaval.

45. člen

(ukrepi)

(1) Ukrepi, ki jih izreče odbor za statusna vprašanja zoper člane ZSČ OZ Ljubljana so:

 • javni opomin,
 • odpoklic člana organa ZSČ OZ Ljubljana zaradi neaktivnosti ali delovanja v nasprotju s statutom in nalogami ter cilji ZSČ OZ Ljubljana,
 • izključitev iz ZSČ OZ Ljubljana.

(2) Na ukrep odbora za statusna vprašanja ima član ZSČ OZ Ljubljana pravico do pritožbe na zbor. Odločitev zbora je dokončna.

Predsednik, sekretar, blagajnik, praporščak

46. člen

(pristojnosti predsednika)

(1) ZSČ OZ Ljubljana zastopa in predstavlja predsednik.

(2) Naloge predsednika so:

 • vodi seje predsedstva,
 • skliče redni ali izredni zbor,
 • vodi seje zbora, če zbor ne izvoli za vodenje seje posebnega delovnega predsedstva,
 • predla dnevni red seje zbora in seje predsedstva,
 • daje pobude za oblikovanje programa dela in finančnega načrta,
 • daje pobude za priznanja, odlikovanja in napredovanja v višji čin,
 • opravlja druge naloge po usmeritvah zbora in predsedstva,
 • je odredbodajalec za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi.

(3) Predsednik je za svoje delo odgovoren predsedstvu in zboru.

47. člen

(nadomeščanje predsednika)

(1) ZSČ OZ Ljubljana ima do tri podpredsednike.

(2) Podpredsednik v primeru odsotnosti nadomešča predsednika s pooblastili, ki so mu dana s sklepom predsedstva.

48. člen

(sekretar)

Sekretar ZSČ OZ Ljubljana opravlja predvsem naslednje naloge:

 • organizira administrativno delo,
 • sprejema in odpošilja pošto,
 • informira predsednika o prispeli pošti,
 • vodi ustrezne evidence,
 • pripravlja statistična in druga poročila o delu in stanju v ZSČ OZ Ljubljana,
 • sodeluje pri pripravi programa dela in finančnega načrta,
 • piše zapisnike na sejah predsedstva in po potrebi na sejah drugih organov ZSČ OZ

Ljubljana,

 • skrbi za tehnično pripravo strokovnih izobraževanj članov,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo predsednik in predsedstvo.

49. člen

(blagajnik)

Blagajnik ZSČ OZ Ljubljana opravlja predvsem naslednje naloge:

 • organizira materialno-finančno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva in pravilnikom o finančno materialnem poslovanju,
 • izdela predlog finančnega načrta,
 • skrbi za uresničevanje finančnega načrta,
 • obvešča predsednika, predsedstvo in nadzorni odbor o uresničevanju finančnega načrta,
 • izdela ali pomaga pri izdelavi zaključnega računa,
 • odgovoren je za pravilno in pravočasno dostavo zaključnega računa AJPES-u, in drugim državnim organom.

50. člen

(praporščak)

Praporščak ZSČ OZ Ljubljana izvaja naloge, ki so določene s Pravilnikom o načinu uporabe in nošenja prapora Zveze slovenskih častnikov.

VII. DELOVANJE NA MEDNARODNEM PODROČJU

51. člen

(cilji)

ZSČ OZ Ljubljana deluje na mednarodnem področju s ciljem vzpostavitve sodelovanja s sorodnimi organizacijami častnikov in podčastnikov zlasti na bilateralni ravni glavnih mest sosednjih in drugih držav.

VIII. PRIZNANJA

52. člen

(podelitev priznanj)

(1) Za aktivno delo in dosežene rezultate pri uresničevanju nalog ter ciljev ZSČ OZ Ljubljana, predlaga ZSČ OZ Ljubljana svoje člane za priznanja ZSČ OZ Ljubljana, priznanja Zveze slovenskih častnikov ter druga občinska in državna priznanja in odlikovanja.

(2) ZSČ OZ Ljubljana lahko za ta priznanja in odlikovanja predlaga tudi druge državljanke in državljane, organizacije, organe in ustanove, če je njihov prispevek izrednega pomena za delovanje ZSČ OZ Ljubljana.

(3) Priznanja ZSČ OZ Ljubljana se praviloma podeljuje na sejah zbora, lahko pa so podeljene tudi ob drugih svečanih priložnostih.

(4) ZSČ OZ Ljubljana podeljuje priznanja skladno s pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo.

IX. FINANCIRANJE

53. člen

(financiranje)

(1) ZSČ OZ Ljubljana pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic ZSČ OZ Ljubljana,
 • z darili in volili,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • iz javnih sredstev in
 • iz drugih virov.

(2) Presežek prihodkov nad odhodki mora ZSČ OZ Ljubljana nameniti za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.

(3) Vsaka delitev premoženja ZSČ OZ Ljubljana med njegove člane je nična.

54. člen

(vodenje finančno materialnega poslovanja)

(1) ZSČ OZ Ljubljana gospodari in posluje s svojimi sredstvi po predpisih, ki veljajo za materialno in finančno poslovanje pravnih oseb in mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva, drugimi predpisi v Republiki Sloveniji ter na podlagi Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju.

(2) Način in oblika zagotavljanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju se določi s Pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo.

(3) Finančni načrt in zaključni račun sprejema in potrjuje zbor.

(4) ZSČ OZ Ljubljana ima za finančno poslovanje svoj transakcijski račun.

(5) ZSČ OZ Ljubljana mora vse presežke prihodkov nad odhodki porabiti za izvajanje dejavnosti ZSČ OZ Ljubljana in ga za druge namene ne sme koristiti.

55. člen

(odredbodajalec)

Odredbodajalec za razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi je predsednik, ki skrbi tudi za organiziranje in pravilno vodenje finančnega in materialnega poslovanje

56. člen

(letno poročilo)

(1) Letno poročilo, ki ga sprejme zbor, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju ZSČ OZ Ljubljana.

(2) Letno poročilo izdela blagajnik, lahko pa ga na predlog predsedstva izdela druga pooblaščena oseba.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen

(sprejem statuta)

(1) Ta statut prične veljati z dnem sprejema na zboru.

(2) Za sprejem statuta ter njegovih sprememb in dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih na zboru.

58. člen

(postopek sprememb in dopolnitev)

(1) Postopek sprememb in dopolnitev statuta ZSČ OZ Ljubljana se prične na predlog predsedstva, odbora za statusna vprašanja ali ene petine članov.

(2) Predlagatelji morajo najmanj trideset dni pred zasedanjem zbora pripraviti predlog sprememb ali dopolnitev z obrazložitvijo. V primeru, da je postopek pričela ena petina članov, je potrebno priložiti še seznam s podpisi predlagateljev.

59. člen

(prenehanje delovanja ZSČ OZ Ljubljana)

(1) ZSČ OZ Ljubljana preneha delovati na podlagi sklepa zbora ali po samem zakonu.

(2) V tem primeru se po poravnavi vseh obveznosti ostalo premoženje ZSČ OZ Ljubljana na podlagi sklepa zbora prenese na drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji.

60. člen

(prenehanje veljavnosti Statuta)

Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati statut Združenja slovenskih častnikov Območno združenje Ljubljana.

Ljubljana, dne 26.03.2015

Predsednik ZSČ OZ Ljubljana

Major Borut ZAJEC