Redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana

ZAPISNIK

Rednega letnega zbora ZSČ OZ Ljubljana, ki je bil izveden v Ljubljani, v dvorani na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, dne 23. 03.2023 ob 18.00 uri.

Pričetek zbora ob 18.00 uri. Uvodoma je vse prisotne nagovoril predsednik Borut Zajec. Sledila je himna in pozdrav zastavi Republike Slovenije. Za tem je predsednik Borut Zajec pozdravil vse prisotne članice in člane ZSČ OZ Ljubljana ter v nadaljevanju poimensko predstavil in pozdravil še prisotne vabljene goste. Seznam gostov je priloga zapisnika.

V nadaljevanju je predsednik Borut Zajec poimensko naštel vse umrle člane ZSČ OZ Ljubljana, ki so preminuli v letu 2022. Prisotni so se jim priklonili z minuto molka. Seznam umrlih članov je priloga zapisnika.

Sledil je predlog predsednika Boruta Zajca za delovna telesa zbora in sicer:

1. Delovno predsedstvo:

 • Predsednik: Višji štabni praporščak Matjaž Miklavc
 • Prisednik 1 : Stotnik Anton Majerle
 • Prisednik 2 : Višji vodnik Brane Papič

2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije:

 • Zapisnikar:  Podpolkovnik Matjaž Vrhunc
 • Overovatelja zapisnika:  Polkovnik Jože Konda in stotnik Stojan M. Krebelj
 • Verifikacijska komisija :Stotnik Vlado Strmčnik in poročnik Stane Dobravc

Po predstavitvi predloga je predsednik Borut Zajec prisotne pozval k razpravi oziroma predlogom o morebitnih spremembah njegovega predloga. K razpravi se ni prijavil nihče izmed prisotnih članic in članov. Predsednik Borut Zajec je prisotne pozval h glasovanju z dvigom rok ZA , ali se je kdo VZDRŽAL in ali je kdo PROTI.

SKLEP št. 1: Prisotne članice in člani so soglasno potrdili predlagane člane v delovna telesa zbora zato zbor ZSČ OZ Ljubljana imenuje delovno predsedstvo, zapisnikarja, oba overovatelja in verifikacijsko komisijo kot je predlagano.

Predsednik, major Borut Zajec je povabil delovno predsedstvo, da zasede svoja mesta in nadaljuje z vodenjem zbora Združenja.

Delovni predsednik, višji štabni praporščak Matjaž Miklavc se je prisotnim zahvalil za zaupanje in predstavil predlog Dnevnega reda:

A./SVEČANI DEL

 1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnega predsedstva.
 2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
 3. Predstavitev zboru novo sprejetih članov ZSČ v terminu od Programsko-volilnega zbora do danes 
 • Podelitev Priznanj ZSČ
 • Pozdravi gostov

B./ DELOVNI DEL

 1. Poročilo o izvajanju Programa dela za leto 2022
 2. Poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statutarna vprašanja
 3. Razprava in potrditev poročil. Predstavitev Programa dela 2023 in 2024 s finančnim načrtomKadrovska vprašanja
 4. Razno

C./ POGOSTITEV IN DRUŽENJE

Predsednik delovnega predsedstva je po predstavitvi predlaganega dnevnega reda članice in člane pozval k predlogom za dopolnitev dnevnega reda. Predlogov za dopolnitev ali spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik delovnega predsedstva prisotne pozval h glasovanju z dvigom rok ZA ali PROTI.

SKLEP št. 2: Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen in kot tak sprejet.

Delovni predsednik je po sprejetju dnevnega reda ugotovil, da sta prvi dve točki že realizirani, zato je pozval verifikacijsko komisijo, da poda svoje poročilo. Poročnik Stane Dobravc je poročal, da je na Zboru prisotnih 66 članic in članov ZSČ OZ Ljubljana od skupno 400 članic in članov, kar predstavlja 17% udeležbo.

Predsednik delovnega predsedstva je po podanem poročilu verifikacijske komisije prisotne seznanil, da je na podlagi 1. odstavka 31. člena Statuta ZSČ OZ Ljubljana, na zboru potrebna prisotnost več kot ena desetina članic in članov, da zbor pravno veljavno sklepa in ob tem ugotovil, da je ta določba Statuta izpolnjena. Seznam prisotnih članic in članov je priloga zapisnika.

Ad 3/A Predstavitev zboru novo sprejetih članov ZSČ v letu 2022 do danes

Predsednik delovnega predsedstva je pozval stotnika Janka Ljubiča, da prebere seznam novo sprejetih članov, majorja Boruta Zajca pa, da novo sprejetim članom podeli članske izkaznice, da se predstavijo zboru in naredijo skupno fotografijo.

Stotnik Janko Ljubič je pred podelitvijo poudaril, da je OZ Ljubljana edino združenje, ki mu že več let zapored uspeva v svoje vrste pridobiti vsaj 10 do 20 novih članov in s tem zagotoviti ustrezno pomlajevanje članstva.

Prisotnih je bilo 9 novih članov/ članic, ki so prejeli izkaznice. Manjkali so štirje novi člani/članice, ki jim bodo izkaznice vročene naknadno ali pa poslane po pošti. Seznam novo sprejetih članov je priloga zapisniku.

Ad 4/A Podelitev priznanj ZSČ

Predsednik delovnega predsedstva je pozval stotnika Mirana Stoparja, da se kot predstavnik Predsedstva Zveze slovenskih častnikov pridruži majorju Borutu Zajcu pri podelitvi priznanj ZSČ. Za podelitev Priznanja ZSČ je predlaganih 16 članov/članic. 8 članov ZSČ OZ Ljubljana je prejelo pisno priznanje, trije bronasto medaljo, štirje srebrno medaljo ter eno podjetje častni znak za sodelovanje. Stotnik Janko Ljubič je za vsakega posameznega dobitnika prebral obrazložitev, podeljevalca pa sta dobitniku podelila priznanje, listino in se fotografirala s prejemnikom. Seznam prejemnikov priznanj ZSČ je priloga zapisniku.

Ad 5/A  Pozdravi goste

Po podelitvi priznanj ZSČ je h govorniškemu odru pristopil stotnik Miran Stopar, ki je najprej čestital vsem dobitnikom priznanj in  novo sprejetim članom ZSČ. Zboru je zaželel uspešno delo, ZSČ OZ Ljubljana pa tudi uspešno realizacijo programskih in finančnih načrtov in aktivnosti v prihodnjih dveh letih.

DELOVNI DEL ZBORA:

Ad 1/B Poročilo o izvajanju programa dela za leto 2022 s finančnim poročilom

Predsednik Borut Zajec je podal poročilo o izvedbi Programa dela za leto 2022. Uvodoma je  predstavil stanje članstva našega združenja, ki šteje 440 članov-ic, od tega števila ima stalno bivališče v Ljubljani 281 članov-ic. Članarino je v letu 2022 poravnalo 80 procentov članstva. Iz evidence smo zaradi popolne neaktivnosti oziroma večletnega neplačevanja članarine ZSČ črtali 25 članov, prostovoljno pa je izstopilo 14 članov-ic.

Pri realizaciji programa je najprej izpostavil realizacijo Programsko-volilnega zbora v marcu 2022, kjer je med drugim izvolil novo-staro predsedstvo za obdobje 2022 do 2026. V preteklem letu je bil, tako kot vedno, največji poudarek na uspešni realizaciji vojaško-strokovnih dejavnosti, kjer je bilo članstvo zelo  aktivno v streljanju z vojaško puško PAP kalibra 7,62 mm in z avtomatsko pištolo kalibra 9,00 mm, kjer je naš član, vodnik Mitja Manohin postal državni prvak v hudi konkurenci ZSČ,  SV in policije. Nič manj pomembno ni  tudi streljanje z zračno puško. Izvedena je bila strokovno-vojaška ekskurzija na Kreto, kjer je 33 udeležencev obiskalo nekdanja bojišča iz II. svet. vojne. 100 udeležencev je obiskalo mednarodni letalski miting AirShow 2022 v letalski bazi avstrijskega vojnega letalstva Hinterstoisser pri Zeltwegu. Izdana je bila  brošura s poročilom in barvnimi posnetki potovanja na Kreto ter koledar ZSČ OZ Ljubljana za leto 2023. Delegacija Združenja s praporščakom in službenim praporom se je udeležila 10 spominskih slovesnosti na lokacijah v Ljubljani, pri čemer gre izpostaviti slovesnosti na Trgu republike ter ljubljanskih Žalah. Naši člani so bili v preteklem letu vključeni v izvedbo humanitarno- socialne dejavnosti in pri zbiranju materialne pomoči migrantom v azilnih domovih.

Pri predstavitvi finančnega poročila je Predsednik Združenja, major Borut Zajec izpostavil posamezne izdatke in prihodke. Red velikosti finančnega poslovanja Združenja se je gibalo med 24.000 in 25.000 EUR. Pri tem je poudaril, da so udeleženci  strok. voj. ekskurzije na Kreto stroške krili sami in v kolikor bi bili zajeti vsi stroški tega potovanja v tujino, bi le-to preseglo vsoto 50.000 EUR, kar pa ne želimo. Samo znesek avansnega plačila, kot potrditev prijave posameznega udeleženca,  je prikazan v bilanci.

Ad 2/B Poročilo nadzornega odbora in odbora za statutarna vprašanja

Predsednik delovnega predsedstva je pozval predsednika Nadzornega odbora, polkovnika Franca Kunovarja, da poda poročilo. Nadzorni odbor se je sestal 20.marca 2023 v prostorih ZSČ OZ Ljubljana, pregledal finančno dokumentacijo ter se seznanil s poslovanjem in delovanjem OZSČ Ljubljana v letu 2022. Pri pregledu niso ugotovili nepravilnosti, zato nadzorni odbor predlaga, da zbor potrdi podana poročila in izraža priznanje tako Predsedstvu za vodenje OZ ZSČ Ljubljana in racionalno porabo finančnih sredstev kot tudi računovodski službi za strokovno opravljeno delo.  IPI in BS formularja sta  kot prilogi sestavni del zapisnika.

Poročilo Odbora za statusna vprašanja je podal njegov predsednik višji štabni praporščak Matjaž Miklavc. Odbor je v letu 2022 obravnaval eno kršitev 19. in 42. člena Statuta Območnega združenja ZSČ Ljubljana, pri tem pa je sprejel kot izrečen ukrep opozorilo.

Ne glede na to, da so bile spremembe in dopolnitve našega Statuta sprejete na zboru 2022, bo potrebno statut dopolniti s konkretnimi določili o kršitvah in izrečenih ukrepih zoper kršitve. Prav tako bo izdelan pravilnik o vodenju postopka  zoper kršitelje.

Ad 3/B Razprava in sprejem poročil 

Predsednik delovnega predsedstva je prisotne pozval h razpravi oziroma vprašal ali ima kdo kako vprašanje ali pripombo na dani poročili o izvajanju Programa dela in finančno poročilo za leto 2022. Vprašanj in pripomb ni bilo, zato je bil sprejet:

SKLEP št. 3: Zbor ZSČ OZ Ljubljana sprejme poročilo predsednika o delu Združenja za leto 2022 in finančno poročilo za leto 2022. Obe poročili sta prilogi zapisnika.

Predsednik delovnega predsedstva je prisotne pozval h razpravi oziroma vprašal ali ima kdo kako vprašanje ali pripombo na poročilo nadzornega odbora ali poročilo odbora za statutarna vprašanja. Vprašanj in pripomb ni bilo, zato je bil sprejet:

SKLEP št. 4: Zbor ZSČ OZ Ljubljana sprejme poročilo Nadzornega odbora in poročilo Odbora za statutarna vprašanja za leto 2022, kot je predloženo. Poročili sta sestavni del zapisnika.

Ad 4/B Predstavitev programa dela za leti 2023 in 2024 s finančnim načrtom

Predsednik delovnega predsedstva  je pozval Predsednika Združenja, majorja Boruta Zajca, da predstavi program dela za leti 2023 in 2024 s finančnim načrtom. Major Borut Zajec je pred predstavitvijo posameznih točk programa razložil, da je potrebno zaradi financiranja naših organizacij s strani države pripravljati programe za dve leti in si tako z realizacijo programa potem zagotoviti dodeljena sredstva iz proračuna Mesta Ljubljane Združenju Ljubljana, ki deluje v javnem interesu kot organizacija posebnega pomena za obrambo države. Temu je v veliki meri zato naravnan program dela in s tem tudi finančni načrt. Program dela za posamezno leto obsega 47 različnih aktivnosti s področij organizacijsko-statutarne, vojaško-strokovne, spominsko-domoljubne, protokolarne, kulturno-družabne, športno-rekreativne informativne, publicistične, založniške kadrovske, finančne in logistične dejavnosti. Obsega tudi dejavnost zdravstvene, psiho-socialne in materialne podpore članstvu, mednarodno sodelovanje ter sodelovanje s subjekti izven Zveze.

Po predstavitvi obeh programov in finančnega načrta, je predsedujoči prisotne pozval k razpravi. Na predstavljena programa in finančni načrt ni bilo pripomb in vprašanj, zato je predsedujoči pozval prisotne h glasovanju z dvigom rok ZA ali PROTI. Po glasovanju je bil sprejet:

SKLEP št. 5: Zbor ZSČ OZ Ljubljana, sprejme program dela za leti 2023 in 2024 in finančni načrt za leto 2023, kot je predloženo. Vsi trije dokumenti so kot priloga sestavni del zapisnika.

Ad 5/B Kadrovska vprašanja

Predsednik major Borut Zajec prisotne seznani o dosedanjem neaktivnem pristopu in nesodelovanju podpredsednika ZSČ OZ Ljubljana majorja Josipa Matoša ter nekompatibilnosti in nestrinjanju imenovanega z delom predsedstva združenja v preteklem enoletnem obdobju. Zato predlaga njegovo zamenjavo s poročnikom Stanislavom Dobravcem. Po predstavitvi vseh dejstev, je predsedujoči prisotne pozval k razpravi. Nihče se ni priglasil k razpravi in ni bilo pripomb ali vprašanj. Zato je predsedujoči prisotne pozval h glasovanju z dvigom rok ZA ali PROTI. Po glasovanju je bil sprejet:

SKLEP št. 6: Zbor ZSČ OZ Ljubljana potrdi zamenjavo v Predsedstvu Združenja tako, da podpredsednika majorja Josipa Matoša nadomesti s poročnikom Stanislavom Dobravcem in ga imenuje za podpredsednika Združenja. S to zamenjavo major Josip Matoš ni več član Predsedstva Združenja.

Ad 6/B Razno

K razpravi se je prijavil polkovnik Jože Konda. V svojem imenu in imenu članov Združenja Ljubljana se je zahvalil predsedniku majorju Borutu Zajcu za njegovo predano in nesebično delo ter odlično vodenje združenja, ki ja lahko za zgled in ponos tudi ostalim združenjem. Predlagal je, da majorju Borutu Zajcu, ki predstavlja gonilno silo in drži pokonci naše Združenje v bodoče še bolj pomagamo pri organizaciji, izvedbi in  udeležbi na vseh aktivnostih.

Vse prisotne je še enkrat nagovoril predsednik major Borut Zajec in se zahvalil za izrečeno podporo. Izpostavil je pozitiven duh in čut pripadnosti vseh 440 članov in članic v našem Združenju, ki je garancija za uspešno delo tudi v prihodnje. Posebej je izpostavil zelo solidno delo sekretarke Združenja, Lavre Oman in skrbno izdelavo Bilance 2022 s strani računovodkinje in članice Združenja Judite Berčič. Predlagal je, da naj bo v naslednjem obdobju v Ljubljanskem območnem združenju ena od prioritet pomladitev naših vrst z mlajšimi člani in članicami. Tudi v ta namen bomo v letošnjem letu pripravili predstavitveno brošuro ZSČ OZ Ljubljana, kjer bo v besedi in sliki predstavljeno delo in aktivnosti našega združenja. Ob koncu se je vsem udeležencem zbora in še posebej tistim, ki so kakor koli sodelovali pri organizaciji in izvedbi zbora zahvalil za uspešno opravljeno delo.

Drugih prijav za razpravo v točki razno ni bilo, zato se je predsednik delovnega predsedstva vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in uspešno izveden zbor ZSČ OZ Ljubljana. Prisotne je povabil h druženju in skromni pogostitvi, po druženju pa jim zaželel varno pot domov. 

Redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana se je zaključil ob 20.15 uri.

Zapisnikar: Podpolkovnik Matjaž Vrhunc  l. r.      

Predsednik delovnega predsedstva: Višji štabni praporščak Matjaž Miklavc l. r. 

Overovatelja zapisnika: Polkovnik Jože Konda l. r. in Stotnik Stojan M. Krebelj  l. r.

Pozdrav himni republike Slovenije
Novi člani ZSČ
Albin Škerbinc, pisno priznanje
Dr. Boris Gombač, pisno priznanje
Franc Kunovar, pisno priznanje
Jaka Konda, pisno priznanje
Matevž Debelak, pisno priznanje
Snežana Škerbinc, pisno priznanje
Vlado Černe, pisno priznanje