Zapisnik rednega letnega zbora ZSČ OZ Ljubljana

ZAPISNIK

rednega letnega zbora ZSČ OZ Ljubljana, ki je bil v petek, 29. marca 2019, s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani bivše občine Ljubljana-Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 1.

Po intonaciji himne Republike Slovenije je predsednik ZSČ OZ Ljubljana, major Borut Zajec, pozdravil navzoče članice in člane Združenja ter številne goste, ki so se odzvali njegovemu povabilu na naš zbor. Takoj za tem pa je zbrane seznanil z žalostno vestjo, da so v obdobju med lanskim in tem zborom umrli trije naši člani: Mihael Štebej, Igor Cotič in Pavle Gmeiner. Navzoči so nato z minuto molka počastili njihov spomin in hkrati tudi spomin na vse druge člane, ki so umrli od ustanovitve našega združenja. Slava jim!

Po tem slovesnem in pietetnem uvodu je predsednik Zajec prešel na osrednji del zbora in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

A./ Svečani del:

1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnega predsedstva

2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter kandidacijske in verifikacijske komisije

3. Pozdravi gostov

4. Podelitev izkaznic ZSČ novo sprejetim članom združenja v letu 2018

5. Podelitev priznanj ZSČ

B./ Delovni del:

1. Poročilo o izvajanju Programa dela v letu 2018 z Bilanco 2018

2. Poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statutarna vprašanja

3. Razprava in sprejem poročil

4. Predstavitev Programa dela za leti 2019 in 2020 s finančnim načrtom

5. Pozdrav navzočih gostov zboru

Ad. 2)

Sledila je predstavitev predloga članov delovnega predsedstva in nosilcev drugih zadolžitev, potrebnih za nemoten in učinkovit potek zbora, ki jih je na svoji 1. seji 21. marca 2019 imenovalo predsedstvo našega združenja, ter poziv k morebitnim dodatnim predlogom. Ker jih ni bilo, je dal predlog na glasovanje v paketu, zbor pa ga je soglasno sprejel.

Sklep 1: Za delovnega predsednika zbora je bil izvoljen Matjaž Miklavc, za prisednika pa Anton Majerle in Stojan Krebelj; za zapisnikarja Damijan Križnik, za overovatelja zapisnika pa Jože Konda in Franc Čebašek; Kandidacijsko komisijo zastopata Slavko Skokič in Brane Papič, verifikacijsko pa Safet Zjakić in Josip Matoš.

Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in verifikacijsko komisijo pozval, naj poroča, kako je s sklepčnostjo. Safet Zjakić je z veseljem “raportiral”, da je navzočih 77 članov ali več kot desetina..

Sklep2: Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen, zato lahko takoj polnomočno nadaljuje z delom.

Ad. 3)

Predsednik delovnega predsedstva Matjaž Miklavc je vprašal goste, če želijo že takoj na začetku pozdraviti naš zbor ali pa bi to raje storili na koncu. Odločili so se za drugo možnost, ker bi pač raje prej slišali, kaj smo delali in kako gospodarili v tem obdobju.

Ad. 4)

4.a

Zavoljo racionalizacije razpoložljivega časa smo za razliko od dosedanjih zborov članske izkaznice novim članom našega druženja podelili že ob njihovem prihodu na zbor, njihova imena pa v prvi točki svečanega dela zbora glasno prebrali in prek power pointa objavili na platnu.

Na svečano podelitev izkaznic ZSČ je bilo povabljenih 16 novih članic in članov, udeležilo pa se jih je šest. Kot že omenjeno, so vsi ti prejeli izkaznico ZSČ in značko ZSČ že pri vhodu v dvorano, pri obravnavi te točke dnevnega reda pa so bili povabljeni na javno predstavitev pred Zborom. Naš fotograf Ivan Bahat jih je skupaj s predsednikom s skupinsko sliko ovekovečil za trajni spomin na ta dogodek.

Objavljamo priimke in imena ter morebitne čine (kratica CO namreč pomeni civilna oseba) vseh šestnajstih, ki so bili sprejeti v naše vrste v obdobju od aprila 2018 naprej.To so: Artelj Jožica, Aš Darja, Anton Babnik (vsi CO), Simon Bukovec (vojak), Vladimir Černe (CO), Anton Debeljak (desetar), Jože Gradišar (stotnik), Bešir Hirkić, Silvester Janežič (oba CO), Robert Kores (stotnik), Štefan Kukman (poddesetnik), Janez Pavlin (desetnik), Tomaž Pisnik (poddesetnik), Zvonko Severinski (višji vodnik), Žiga Štrukelj (CO) in Sašo Založnik (poddesetnik). Naj se ve!

3b)

Podelitev priznanj najzaslužnejšim v letu 2018 je potekala po ustaljenem protokolu.

Predsedniku Zajcu in podpredsedniku Skokiću sta se pridružila predsednik Območne združenja ZSČ Miran Stopar in Janko Ljubič, ki je mojstrsko prebral kratke obrazložitve za podelitev priznanj ZSČ za predlagane člane članom.

Pisna priznanja je prejelo 16 članic in članov, in sicer: Miloš Atanasković, Ema Bahat, Mihael Burilov, Damjan Cerar, Jože Grad, Ivan Grebenc, Rajko Javh, Dušan Kaplan, Bine Kladnik, Stane Lunder, Brane Papič, Boris Radomirović, Stjepan Ričković, Vojan Rozman, Leander Štajer in Janez Zakrajšek.

Bronasto medaljo ZSČ (9) so prejeli: Drago Dovč, Boris Kovše, Martin Legiša, Matjaž Miklavc, Igor Pirc, Janez Presl, Vlado Strmčnik, Metod Šavs in Anton Žvanut.

Zlato medaljo ZSČ (7) bodo ponosno nosili: Franc Čebašek, Stojan Marjan Krebelj, Uroš Krička, Mihael Krotko, Anton Majerle, Josip Matoš in Igor Polajnar.

Plaketo za sodelovanje je prejel Damjan Habjanič, direktor firme S.K.I.F.U.N. d.o.o., ki nam že vrsto let nudi organizacijsko in logistično pomoč pri pripravi mednarodnih vojaško-strokovnih ekskurzij v tujino.

Častni znak ZSČ pa si je po mnenju predsedstva več kot zaslužil Janko Ljubič, kar so z gromkim aplavzom nedvoumno potrdili navzoči na zboru.

B/ Delovni del

1a) Poročilo o izvajanju programa dela 2018.

Predsednik Borut Zajec je navzočim poročal, da smo v minulem letu izvedli okroglo 40 aktivnosti. Že kmalu po novem letu 2018 smo sedež združenja z Linhartove preselili na Staničevo, kjer smo se razveselili lepih prostorov in dobrih sosedov – združenja ljubljanskih VVS. Tudi redni letni zbor članstva smo organizirali na novi lokaciji – v dvorani bivše občine Ljubljana-Vič, kjer je tudi današnji zbor in kjer smo za širši krog zainteresiranih priredili izvrstno predavanje o legendarni bitki na Sutjeski.

Bolj ali manj množično smo se udeleževali urjenj in tekmovanj v streljanju z vojaškim orožjem ter smučarskih tekmovanj na Črnem vrhu (Partizanske smučine Cerkno 1945) in državnega prvenstva v smučanju in streljanju na Golteh, kjer so naši seniorji z osvojitvijo pokala nazorno dokazali, da še niso za staro šaro.

Da sodijo pohodi med najbolj priljubljene aktivnosti našega članstva, vsako leto od januarja do decembra dokazuje tudi njihova množična udeležba na športno-manifestativnih pohodih v Dražgoše, na Osankarico, Po poteh ob žici okupirane Ljubljane, na Pohodu miru in Po poteh Soške fronte. Brez naših zastopnikov – kajpak s praporščaki na čelu – seveda niso minile niti proslave od dnevu osvoboditve Ljubljane, obletnici vojne za Slovenijo in obeležitve 50. obletnice TO niti udeležbe na žalnih slovesnostih. Ob tem velja omeniti, da si ves čas prizadevamo, da bi za večjo prepoznavnost čim več članov opremili z atributi SV: uniformo, baretko s kokardo ter našo zastavico in znakom ZSČ.

Redno sodelujemo na strelskih urjenjih in tekmovanjih, sami pa organiziramo odprto državno prvenstvo v streljanju s serijsko zračno puško. V naši domeni so tudi Prijatelji živalskega vrta, ki rade volje poskrbijo, da ostaja ljubljanski ZOO urejen in privlačen za vse generacije.

In (ne)nazadnje: polnoštevilno so zasedene tudi naše vojaško-strokovne ekskurzije, še zlasti mednarodne.

Ko smo že pri mednarodni dejavnosti: član našega območnega združenja je spet nastopil na slovitem newyorškem maratonu. Pa ne le to: doletela ga je tudi čast, da je na jambor dvignil slovensko zastavo!

Tabelarični prikaz v letu 2018 izvajanih 40 aktivnosti, pregled aktivnega članstva(426), opremljenost s formacijsko opremo in natančen seznam neposrednih izvajalcev aktivnosti je priloga k temu zapisniku.

1.b) Bilanca 2018

Izkaz poslovnega izida od 1. 1. do 31. 12. 2018 in Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 je bila s pomočjo power pointa prikazana na platnu, v svojem poročilu pa jo je komentiral predsednik Nadzornega odbora, višji štabni praporščak Ciril Obid.

Oba dokumenta sta priloga temu zapisniku.

1.c)

Predsednik Ciril Obid je poročal, da se je Nadzorni odbor sestal 25. marca 2019, pregledal finančno dokumentacijo ter se seznanil s poslovanjem in delovanjem OZ ZSČ Ljubljana v minulem letu.

Pri pregledu je ugotovil:

– da je ZSČ OZ Ljubljana v letu 2018 delovalo v skladu s svojimi internimi akti ter Zakonom o društvih in računovodskimi standardi 33 za društva

– da je izvajanje aktivnosti potekalo v skladu s Programom dela, kar je razvidno iz Poročila o izvajanju programa dela v letu 2018

– da so bili prihodki sredstev za delo v letu 2018 v znesku 44.726,60 EUR, kot je navedeno v Izkazu poslovnega izida (IPI) za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2018

– da so bili odhodki  sredstev v te letu 41.336,98 EUR, kot je navedeno v istem Izkazu, in

– da je presežek prihodkov na dan 31. 12. 2018 v znesku 3.389,62 EUR.

Razen teh dejstev se je NO po Obidovih besedah prepričal, da je bilo poslovanje pregledno, vsi dokumenti pa ustrezno podpisani s strani odredbodajalca in vodeni po veljavnih računovodskih standardih za društva.

S tem Nadzorni odbor predlaga zboru, da potrdi podana poročila in na ta način izrazi priznanje tako Predsedstvu za vodenje Združenja in racionalno porabo finančnih sredstev kot tudi računovodski službi za strokovno opravljeno delo.

V nadaljevanju te točke dnevnega reda je prevzel besedo predsednik Odbora za statutarna vprašanja, polkovnik Boris Požek. Zboru je uvodoma pojasnil poslanstvo Odbora, njegove naloge, akte, organiziranost in metode dela. Iz poročila o aktivnostih v preteklem letu, ki ga je podal v nadaljevanju, pa je bilo več kot očitno, da se je Odbor največ ukvarjal s problematiko neplačevanja članarine. Generalni seznam članstva ZSČ OZ Ljubljana obsega 426 članov, na listi pa je še 40 takšnih, ki članarine niso poravnali že dve leti.

V nadaljevanju je seveda opozoril na člene Statuta ZSČ OZ Ljubljana, ki opredeljujejo neplačevanje članarin:

– 15. člen (prenehanje članstva), če član ne poravna članarine pet zaporednih let;

– 16. člen (mirovanje članstva), če član dve leti zaporedoma ne poravna članarine, ga predsedstvo obvesti, da je njegovo članstvo v mirovanju do plačila članarin.

Ad.3/ Razprava in sprejem poročil.

Delovni predsednik Matjaž Miklavc je navzoče pozval k razpravi, vendar se nihče ni prijavil k besedi. Očitno so bile poročila dovolj zgovorna. Zato je delovno predsedstvo predlagalo sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 1) Redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana sprejme in potrjuje poročilo predsednika o realizaciji Programa dela v letu 2018.

Zbor je z dvigom rok soglasno potrdil sklep.

Sklep 2) Redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana sprejme in potrjuje podani poročili

Predsednikov Nadzornega odbora in Odbora za statutarna vprašanja za leto 2018.

Zbor je z dvigom rok soglasno potrdil sklep.

Sklep 3) Redni letni zbor sprejme predlog Nadzornega odbora za priznanje tako predsedstvu za vodenje Združenja ter  racionalno porabo finančnih sredstev kot tudi računovodski službi za strokovno opravljeno delo.

Zbor je z dvigom rok soglasno potrdil sklep.

Ad 4./ Predstavitev Programa dela za leti 2019 in 2020 s finančnim načrtom

Predsednik Borut Zajec je podal sledečo vizijo programa:

»Program Vam predstavljam za dve leti v skladu z zahtevo MORS, da kot nevladna organizacija posebnega pomena za obrambo države planiramo aktivnosti za dve leti vnaprej.

2019

Planirali smo 36 aktivnosti, kjer nekatere aktivnosti vsebujejo več točk. Pozicije so v glavnem enake kot v preteklem letu, s tem da bomo petdnevno strokovno–vojaško ekskurzijo izvedli v Egiptu s težiščem obiska puščavskega terena – prizorišča bitke pri El Alameinu, ki je v letu 1942 obrnila potek vojne za Severno Afriko. V začetku meseca septembra spet načrtujemo obisk mednarodnega letalskega mitinga v naši bližini – v Zeltwegu v Avstriji.

Pri opremljanju članstva bomo v tekom aprila prejeli naročene jakne in kape ZSČ z oznakami. (cca. 80). Del cene bomo prispevali iz sredstev Združenja, del pričakujemo iz sredstev Zveze, tako da bo cena za članstvo sprejemljiva.

Proslave na državnem nivoju: pričakujemo in veselimo se proslave 25. obletnice ustanovitve ZSČ v samostojni državi. Načrtujemo predavanje polkovnika Mihe Butare: »Ljubljana v vojni za Slovenijo« v povezavi z vlogo MSNZ pri tem dejanju.

2020

Načrtujemo 34 aktivnosti enake ali podobne pozicije kot v letu 2019. Sprememba je pri načrtovanje strokovno-vojaške ekskurzije. Namesto v Združene države Amerike bomo odpotovali v Rusko federacijo. Obiskali bomo St. Petersburg, seveda z ogledom pomembnih prizorišč iz obdobja obleganja takratnega Leningrada, se popeljali z nočnim vlakom v Moskvo in si še tam ogledali zanimive objekte in prizorišča iz njihove Velike domovinske vojne. Načrtujemo seveda tudi obisk našega sosedstva na Balkanu: Prizorišča bitke na Sutjeski.«

– Tabelarični načrt aktivnosti 2019 in 2020 je v prilogi tega zapisnika.

Predsednik Zajec je na kratko orisal še finančni načrt za leti 2019 in 2020:

»Obseg finančnega poslovanja bo ostal v okviru vsote 12.000 do 13.000 EUR. Ta znesek ne vsebuje stroška mednarodnih vojaško-strokovnih ekskurzij; te namreč po ustaljeni navadi  udeleženci v 100-odstotnem znesku finansirajo sami, s tem ko več mesecev po obrokih zbirajo ta sredstva na poseben račun.

Vsi drugi pomembni viri bodo: MOL (6.000 EUR), članarina (4.500 do 5.000 EUR), donacije, s točkovanjem glede na izvedeni program dela zaslužena sredstva Zveze (cca. 1.100 EUR), 0,5% FURSu vplačane dohodnine.

Po interesnih dejavnostih je bila poraba v letu 2018 sledeča:

– strelstvo 117%

– lokostrelstvo  91%

– smučanje s streljanjem ( MK puška) 65%

– taktika, softball, DTI 33%

– ekskurzije v domovini 516%

– pohodništvo in maraton 177%

– sodelovanje s SV 7%

Skupaj: 4.270,00 EUR           103%

Plan 2019:      4.050,00 EUR

Plan 2020:      4.050,00  EUR  

Sklep 1) Redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana sprejme Programa dela za leti 2019 in 2020 s finančnim načrtom

– Finančni program za leti 2019 in 2020 je v prilogi, ki je sestavni del tega zapisnika.

Ad. 5)

Na koncu so dobili besedo še gostje. Impresionirani nad pestrostjo naših programov in zavzetostjo nad njihovim uresničevanjem so z veseljem pozdravili naš zbor in se vsi po vrsti priporočili za sodelovanje z nami tudi v prihodnje.

Uradni del zbora se je končal ob 20.15 uri. Sledilo je prijetno druženje s priložnostno pogostitvijo, za katero pa smo tudi tokrat poskrbeli v lastni režiji.

Zapisal:

stotnik Damijan Križnik l.r.

Overovila:

polkovnik Jože Konda l.r.

vodnik Franc Čebašek l.r.

Odobril:

major Borut Zajec l.r.

Ljubljana, 12. aprila 2019

Priloge:

1. Izvajanje programa dela v letu 2018

2. Izkaz poslovnega izida 1. 01. do 31. 12. 2018

3. Bilanca stanja 31. 12. 2018

4. Program dela za leti 2019 in 2020 s finančnim načrtom  

Še nekaj utrinkov iz zbora