Zapisnik rednega letnega zbora

Redni letni ZBOR ZSČ OZ Ljubljana, je bil v četrtek, 29. marca 2018, s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani bivše občine Ljubljana-Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 1. 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnega predsedstva

2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika ter kandidacijske in verifikacijske komisije

3. Svečani del zbora: 

        – podelitev izkaznic ZSČ novo sprejetim članom združenja

        – podelitev priznanj v minulem letu najbolj zaslužnim članom združenja

4.     Delovni del zbora:

       – Poročilo o delu Predsedstva v letu 2017

       – Predstavitev bilance 2017

       – Poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statusne zadeve

       – Razprava in sprejem poročil

       – Podelitev razrešnice vodstvu Združenja 2015–2018

5.    Poročilo kandidacijske komisije o predlogu kandidatov za vodstvo združenja v obdobju           2018–2022

6.    Volitve

7.    Predstavitev in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2018

8.    Pozdrav navzočih gostov zboru

9.    Razno

Ad. 1)

Po intonaciji himne Republike Slovenije je predsednik ZSČ OZ Ljubljana, major Borut Zajec, pozdravil navzoče člane ter naslednje goste, ki so se odzvali njegovemu povabilu na naš zbor: Polkovnik Borut Cesar, namestnik pov. 1.br.SV, brigadir Martin Jugovec, polkovnik Miha Butara, nadporočnik Miran Stopar, štabni vodnik Bojan Dorič, praporščak Frančišek Grom, podpredsednik SD1991 Samo Debevec, predsednik ZVVS Ljubljana Dušan Presetnik, poročnik Dejan Vidic, za ZZBzvNOB Ljubljana pa podpredsednika Stane Dovgan in Jože Hartman.

Za tem pa nas je seznanil z žalostno vestjo, da se je v času med dvema zboroma poslovil Andrej Magister, in navzoče pozval, naj z minuto molka počastimo njegov spomin in hkrati tudi spomin vseh drugih, ki so umrli od ustanovitve našega združenja. Slava jim!

Ad. 2)

Sledila je predstavitev predloga članov delovnega predsedstva in nosilcev drugih zadolžitev, potrebnih za nemoten in učinkovit potek zbora, ki jih je na svoji seji 21. marca 2018 imenovalo predsedstvo našega združenja, ter poziv k morebitnim dodatnim predlogom. Ker jih ni bilo, je dal predlog na glasovanje v paketu, zbor pa ga je soglasno sprejel.

Sklep: Za delovnega predsednika zbora je bil izvoljen Matjaž Miklavc, za prisednika pa Boris Kovše  in Stojan Krebelj; za zapisnikarja Damijan Križnik, za overovatelja zapisnika pa Jože Konda in Franc Čebašek.  Kandidacijsko komisijo zastopata  Slavko Skokič in Brane Papič, verifikacijsko pa Safet Zjakić in Josip Matoš.

Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in verifikacijsko komisijo pozval, naj poroča, kako je s sklepčnostjo. Safet Zjakić je z veseljem “raportiral”, da je navzočih 84 članov, kar je pomenilo, da je zbor sklepčen in lahko takoj polno močno nadaljuje z delom. 

Ad. 3)

Za razliko od zadnjih zborov, smo letošnjega začeli s svečanim delom: podelitvijo izkaznic ZSČ novo sprejetim članom združenja ter podelitvijo Priznanj ZSČ v minulem letu zaslužnim oziroma v Združenju najbolj delavnim članom združenja.

3a)

Predsednik Borut Zajec je ob asistenci podpredsednika Slavka Skokiča slovesno podelil članske izkaznice ZSČ prisotnim štirinajstim (14!) novim članom našega združenja.

Izkaznice ZSČ so osebno prevzeli:

Desetnik Bernik Bogataj Borut, vodnik Kar Zlato, CO Luka Korent, Kosmač Teodor, major Branko Kromar, desetnik Kutnar Aleš, vojak Kutnar Jure, desetnik Branko Malinović, CO Pahor Miran, CO Sandi Petkovšek, vodnik Primož Remškar, CO Rupert Dominik, CO Rupert Marija, CO Trček Marko. Sledeči novi člani pa so bili opravičeno odsotni: Buh Anže, Kurinčič Stanislav, Petkovšek Sandi in Zadnik Branko.

3b)

Janko Ljubič je pred podelitvijo priznanj kratko omenil nedavno skupščino ZSČ in povedal, da je bila našemu predsedniku Borutu Zajcu ponovno ponujeno članstvo v predsedstvu naše krovne organizacije, ki pa ga je že vnaprej odklonil z iskreno željo, da bi se v bodoče povsem posvetil OZSČ Ljubljana. Predsedstvo krovne ZSČ je spoštovalo njegovo željo in ga za dolgoletno predano delo nagradilo s Kipcem generala Dolničarja, ki je najvišje priznanje ZSČ! Ob tej novici ga je polna dvorana nagradila s stoječimi ovacijami…

Sledila je:

 • podelitev Pisnih priznanj ZSČ v minulem letu najbolj zaslužnim članom združenja

Prejeli so jih:

Artelj Luka, Bromše Henrik, Hrovat Primož, Kovač Darko, Puhar Milan, Radosavac Milan, Vrhunc Luka, Porenta Franc. Krivec Matic  in Jagodic Marko sta bila opravičeno odsotna.

 • podelitev bronastih medalj ZSČ

Prejeli so jih:

Artelj Martin, Aš Marko, Babič Smiljan, Bahat Ivan, Govedarica Novak, Grčar Silvo, Grebenc Marko, Križnik Damijan, Manohin Mitja, Oman Lavra, Pepevnik Tine, Petrič Renato, Puhar Branko, Rupnik Julijana, Skokič Slavko, Tome Ladislav, Vrečar Drago, Vrhunc Matjaž, Zajec Andrej. Belingar Matej je bil opravičeno odsoten.

 • podelitev srebrnih medalj ZSČ

Prejeli so jih:

Snoj Janez, Šubelj Aleksander, Jurjevič Andrej

 • podelitev častnega znaka ZSČ

Prejel ga je:

Demšar Matjaž

 • podelitev priznanja za zasluge ZSČ

V imenu Jereb Pavleta je Priznanje prevzela njegova hči, članica ZSČ, Judita Berčič.

Topel aplavz, ki so ga dobili vsi prisotni prejemniki Priznanj, je dokaz, da so dobrodošli v naših vrstah, oziroma da so medalje in priznanja prišli v prave roke.

Ad. 4) DELOVNI DEL ZBORA

 • 4a.  Poročilo o delu predsedstva za leto 2017

Predsednik Borut Zajec je svoje poročilo začel z ugotovitvijo, da smo v minulem letu izvedli 35 aktivnosti. Po njegovem mnenju so bile ključne naslednje (po področjih):

 • TRENINGI.

Strelska urjenja s vojaškim orožjem (3x: 1x Mlake, 1x Bloška Polica, 1x Crngrob) – vsa ta v lastni organizaciji (SČK- predsednik : Matjaž Demšar). To je temelj teh aktivnosti.

V organizaciji na krovnem nivoju in drugih OZSČ nam je bila omogočena udeležba in kondicioniranje (OZSČ Trbovlje: strelišče Agnez-Ojstro).

Sami smo že drugič na super modernem strelišču na Dolenjski cesti v Ljubljani organizirali Državno prvenstvo ZSČ v streljanju z zračno puško serijske izdelave; udeležba je bila sicer skromnejša od pričakovanj, a smo za prihodnja leta – optimisti.

 • IZOBRAŽEVANJE.

Strokovno – vojaška predavanja:

a./ Zelo uspelo in zanimivo predavanje našega člana, kontraadmirala Ernesta Petriča »SV in nacionalna varnost«. Prav gotovo ga bomo spet zaprosili za srečanje.

b./ Visoko strokovno predavanje našega člana Jureta Mišigoja: » Razvoj kalibrov dolgocevnega orožja skozi stoletja«.

 • STROKOVNO-VOJAŠKE EKSKURZIJE.

a./ Makedonija – Albanija. Glede vojaške strokovnosti ni popolnoma izpolnila naših pričakovanj, je pa bila zanimiva z vidika spoznavanja in z drugih vidikov, vsaj zunanji vtisi: obe deželi sta zelo napredovali, posebej Albanija nas je prijetno presenetila!

b./ NATO dnevi v Ostravi na Slovaškem. Žal je slabo vreme preprečilo izvedbo letalskega dela prireditve v zraku, zato je bilo pa na tleh kaj videti…

c./ V domovini smo se spomnili 100-letnice 12. soške ofenzive oktobra 1917 (preboj soške fronte) s strani avstro-ogrskih in nemških sil ter pregon Italijanov skoraj do Benetk.  V teh bojih ne smemo pozabiti deleža slovenskih vojakov, ki so se seveda borili na strani Avstro-Ogrske.

 • SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO.

Dvodnevni angažma na Dnevu odprtih vrat naše domicilne enote, 1. brigade SV v maju 2017. Tu smo predstavili delovanje Osrednje slovenske regije ZSČ Ljubljana, ki jo vodimo že štiri leta. Posebej vidna je bila živa predstavitev Društva za taktične igre z replikami različnega vojaškega orožja, s katerim je zainteresirana mladina izvajala streljanje (sistem soft-ball).

 • REPUBLIŠKI POSVET ZSČ.

Na Igu smo aktivno sodelovali s svojimi prispevki, posebej v zvezi s SVR (strateška vojaška rezerva), kjer se v primeru aktiviranja v RS računa na izdatno strokovno pomoč članov ZSČ. Močno podpiramo prizadevanja novega vodstva GŠSV pri prizadevanju za izboljšanje javne in dejanske slike Slovenske vojske v naši javnosti.

 • PRIJATELJI ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA.

Izvedli smo standardno spomladansko čiščenje komunikacij v notranjosti ZOO. Z angažmajem nadaljujemo tudi v letu 2018 z izvajanjem tudi drugih akcij; konec marca smo očistili bazene za morske leve… 

 • POHODI NA KROVNEM  NIVOJU.

Na Triglav in Po poteh soške fronte. Izjemno pomembne akcije na krovnem nivoju in v organizaciji posamezne OZSČ (Nova Gorica). Goriška nam vsako leto organizira pohod po posameznih točkah, kjer so se bile najhujše bitke 1. svetovne vojne ne naših tleh. Zelo zanimivo zaradi res številčne udeležbe članstva iz vse Slovenije.  V letu 2017 nas je bilo več kot 500 (!) udeležencev…

 • OPREMLJANJE  ČLANSTVA Z ATRIBUTI ZSČ.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali s prizadevanjem, da bi več članov opremili z uniformami ali njihovimi deli. To nam je le delno uspelo in ostaja naša nadaljna naloga. Uspeli pa smo jih vsaj nekaj opremiti z novimi vojaškimi čevlji (z lastnim finančnim prispevkom) in z našitki ZSČ ter čini in baretkami s kokardo ZSČ.

 • UDELEŽBA NA ŽALNIH SLOVESNOSTIH IN DRŽAVNIH KOMEMORACIJAH.

Udeležili smo se vseh svečanih polaganj vencev v Ljubljani, kot npr. ob Dnevu mrtvih, Dnevu OF 27. aprila, počastitvah generala Rudolfa Maistra, ob spomeniku  padlim ruskim vojakom v obeh vojnah na teritoriju Slovenije itd…

Na pogrebu smo izkazali vojaško čast našemu preminulemu članu, Andreju Magistru.

In nenazadnje:

 • VODENJE VSE SPREMLJAJOČE DOKUMENTACIJE.

To vsebuje tudi redno letno poročanje na vse  nivoje, za katere je to predpisano z zakonom: MOL-u, MORS-u, FURS-u in AJPES-u.

 • PODPORA ŠPORTOM, S KATERIMI SE UKVARJA NAŠE ČLANSTVO.

Lokostrelstvo, namizni tenis, alpsko smučanje, kombinirano z veščino strelstva, maratoni -civilni in še posebej vojaški (Celje–Logarska dolina).

 • SODELOVANJE S SORODNIMI ZDRUŽENJI V LJUBLJANI.

Družimo se z veterani ZVVS Mesta Ljubljane in ZVVS Ljubljane, z Združenjem SEVER, z ZZB za vrednote NOB Ljubljana.

 • NAŠA KADROVSKA OSNOVA ZA USPEŠNO DELOVANJE.

V naših vrstah je: 447 članov (članarino za leto 2017 plačalo 333 članov -74,4%), 21 novo sprejetih članov; trije so prostovoljno izstopili, eden je, žal, prezgodaj preminil.

In še to:

 • Moto ZSČ OZ Ljubljana: »Nikoli našega člana ne bomo pustili na cedilu«.

! Podrobno tabelarično  poročilo o delu v lanskem letu objavljamo v prilogi, ki je sestavni del zapisnika!

4b. Predstavitev bilance za leto 2017  

Član predsedstva Matjaž Demšar je predstavil bilanco ZSČ OZ Ljubljana.  OZ je uspešno poslovala in je posedovala  na dan 31. 12. 2017 na svojem kontu pri A Banki d.d. 302,33 evra. Z umnim finančnim poslovanjem je ustvaril  presežek prihodkov v višini 143,97 evra.

Tabelarična  bilanca sredstev za leto 2017 in detajlni izkaz poslovnega izida je objavljeno v prilogi, ki je sestavni del zapisnika!

4.c) Poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statusna vprašanja.

Ciril Obid je kot predsednik Nadzornega odbora ZSČ OZ Ljubljana poročal, da je Združenje v minulem letu delovalo skladno s svojimi internimi akti in računovodskimi standardi št.33 za društva. Ugotovil je, da je bilo prihodkov za 46.554,49 evra, odhodkov pa za 46.410,52 evra; presežek sredstev na računu znaša 143,97 evra.

Predsednik NO  je na koncu izrazil priznanje tako predsedstvu za vodenje Združenja in racionalno porabo sredstev kot tudi računovodski službi za strokovno opravljeno delo, Zboru pa priporočil, naj potrdi podana poročila.

Predsednik Odbora za statusna vprašanja ZSČ OZ Ljubljana, polkovnik Boris Požek, je poročal o sestanku odbora, na katerem so osrednjo pozornost posvetili obravnavi akutne problematike neplačevanja članarin. Po temeljiti analizi vseh dokumentov, zlasti seznama neplačnikov, so se odločili zboru predlagati naslednje:

Za vse neplačnike članarine (51 članov po seznamu) predlagati status mirovanja članstva  v skladu s 16. členom Statuta; mirovanje članstva velja do plačila članarine za leto 2018.

Sektretariat ZSČ OZ Ljubljana ponovno pisno obvesti vse neplačnike (v statusu mirovanja),  

da poravnajo obveznosti za leto 2018 v roku enega (1) meseca po prejemu pošte (poslati položnico ali možnost plačila na račun OZ). V dopisu je treba še opozoriti, da se bo v primeru neplačila članarine pričel postopek v skladu s 15. členom Statuta (prenehanje članstva).

4. d) Razprava in sprejem poročil

Poročila predsednikov so bila očitno več kot dovolj izčrpna, saj se nihče od zborovalcev ni prijavil k besedi. Zato je delovni predsednik zbora Matjaž Miklavc predlagal, zbor pa soglasno sprejel naslednja sklepa:

Sklep 1: Zbor sprejme poročilo o delu Predsedstva ZSČ OZ Ljubljana v letu 2017.

Sklep 2: Zbor sprejme poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statusna vprašanja ZSČ OZ Ljubljana

Vsa navedena poročila so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika!

4 e.) Podelitev razrešnice vodstvu Združenja za obdobje 2015–2018

Na podlagi vsega povedanega in navedenega med zbranim članstvom očitno ni bilo nobene potrebe, da bi zavlačevali z razrešnico. Zato je delovni predsednik zbora Matjaž Miklavc predlagal, zbor pa soglasno sprejel sklep:

Sklep 3: Zbor z javnim glasovanjem soglasno podeljuje razrešnico vodstvu Združenja za obdobje 2015–2018.

Ad. 5) Poročilo kandidacijske komisije o predlogu kandidatov za vodstvo združenja v obdobju 2018 -2022

Slavko Skokić je poročal, da je kandidacijska komisija obravnavala predloge in po tehtnem premisleku oblikovala naslednjo kandidatno listo za Predsedstvo ZSČ OZ Ljubljana ter Nadzorni odbor in Odbor za statusna vprašanja s predlogom, da gre v celoti na glasovanje:

major Borut Zajec predsednik

stotnik Stojan Krebelj podpredsednik

poročnik Ivan Bahat podpredsednik

major Boris Kovše podpredsednik

CO Lavra Oman sekretarka

stotnik Slavko Skokić član

vodnik Franci Čebašek član

CO Matjaž Demšar član

polkovnik Jože Konda član

stotnik Damijan Križnik član

stotnik Anton Majerle član

major  Jože Matoš član

višji vodnik Brane Papič član

poročnik Vlado Strmčnik član

podpolkovnik Matjaž Vrhunc član

vojaški uslužbenec XIII. Safet Zjakić član

NADZORNI ODBOR

višji štabni praporščak Ciril Obid predsednik

major Ivan Grebenc član

stotnik Janko Ljubič član

ODBOR ZA STATUSNA VPRAŠANJA

polkovnik Boris Požek predsednik

polkovnik Janez Gomzi član

vodnik Franc Čebašek član

PRAPORŠČAKI

poročnik Ivan Bahat podpredsednik

major Jože Matoš član

Ad. 6) Volitve

Pred izvedbo volitev je delovni predsednik pozval kandidata za predsednika, majorja Boruta Zajca, naj poda svojo vizijo vodenja Združenja v obdobju 2018–2022, kar je pozvani tudi storil.

Besedilo vizije kandidata za predsednika Boruta Zajca objavljamo v prilogi tega zapisnika!

Za članstvo je bila vizija majorja Boruta Zajca več kot očitno dovolj prepričljiva, saj je zbor na javnem glasovanju z aklamacijo potrdil kandidatno listo in z gromkim aplavzom nagradil njegovo ponovno izvolitev za predsednika.

Sklep 4: Zbor je soglasno izvolil novo vodstvo ZSČ OZ Ljubljana z majorjem Borutom Zajcem na čelu ter nadzorni odbor in odbor za statusna vprašanja.

Ad. 7) Predstavitev in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2018.

Predsednik Borut Zajec je uvodoma spomnil, da je predlog programa dela in finančnega načrta predsedstvo obravnavalo in sprejelo že 7. decembra lani in ga takoj tudi objavilo na spletni strani, tako da se je lahko članstvo v grobem že seznanilo z njim. Je pa res, da je odtlej prišlo do nekaterih sprememb – med drugim tudi do selitve na novo lokacijo na Staničevi 41 v Ljubljani.

V programu je navedenih 36 aktivnosti, razdeljenih po tematskih sklopih, v katerih se bo zagotovo našlo za vsakogar nekaj…

Prvi predlog Programa je sprejelo predsedstvo že v začetku decembra 2017 na svoji zadnji seji. To je bilo nujno, ker poročamo vsem vejam oblasti in Slovenski vojski že v mesecu januarju naslednjega leta.

Program vsebuje 36 aktivnosti, ki se seveda v detajlih razlikujejo s tistimi iz Poročila o delu v letu 2017. Te razlike so sledeče:

-Tč. 9: Naša delegacija se bo  (že realizirano) v začetku leta udeležila slovesnosti ob obletnici dneva Dražgoške bitke.

-Tč.18: Polkovnik Jože Konda nam bo  v mesecu aprilu  oziroma jeseni predaval o temi: »Zračna obramba : Značilnosti bojevanja«. 

Tč. 22: Na  predlog polk. J. Konde  bomo poskusili njegovo  predavanje povezali s temo »Pravilna in pravočasna uporaba AED (avtomatski elektronski defilibrator) aparata«, za nujno pomoč napadenim od infarkta. Ti aparati so nameščeni že na mnogih javnih lokacijah v Sloveniji, jih pa redki posamezniki znajo pravilno uporabiti.

Tč. 24: Tokrat pripravljamo mednarodno strokovno – vojaško ekskurzijo v Belgijo. Obdelali  bomo danes zares že zgodovinske teme: Začetek križarskih vojn; usoda in pomen srednjeveškega gradu Boullion na belgijsko-francoski meji za začetek križarskih vojn okrog leta 1000, Bitka pri Waterloo–ju 1815 in  Bitka v Ardenih v Luksemburgu in Belgiji  decembra 1944, ko je Hitler še zadnjič poskusil zadati uničujoč udarec prodiranju zaveznikov proti hitlerjevske koalicije proti Nemčiji. Obisk kraja Bastogne, znanega po nezlomljenem uporu zavezniških vojakov proti hitremu prodoru elitnih esesovskih divizij v smeri Antwerpna v Belgiji.

Tč. 26: Željam naših ljubiteljev letalstva bomo poskušali ustreči z obiskom jesenskega letalskega mitinga na Hrvaškem, v Varaždinu.

Tč. 30: Slovesnost ob dnevu 50-obletnice  ustanovitve teritorialne obrambe  (TO) bomo organizirali skupaj z veteranskima  Združenjema v Ljubljani.

Tč. 36: Kot novost uvajamo v letu 2018 obiskovanje in razgovore z ostarelimi člani Združenja.

Seveda planiramo tudi naše sodelovanje na krovni ravni in pa z SV. 

Kar se financ tiče, je plan oz. predviden finančni rezultat takšen:

prilivi – odlivi = 12.167,00 – 10.870,00 =  1.297,00 EUR (ostanek)

terjatev, prenesena iz leta 2016: 1.530,03 EUR

delni poračun terjatve: 1530,03 – 220,00 (poračunano v letu 2017)  = 1.310,00 (ta ostanek terjatve bo v letu 2018 poračunan!).

Končni rezultat: 1,297,00 – 1.310,00 = – 13,00 EUR (izguba).

Sklep 5: Zbor je soglasno potrdil program dela in finančni načrt za leto 2018.

Tabelarični prikaz Programa dela in Finančnega  načrta ZSČ OZ Ljubljana za leto 2018 je v prilogi, ki je sestavni del tega zapisnika!

Ad. 8.)  Pozdrav navzočih gostov zboru.

Prvi se je k besedi priglasil podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB mesta Ljubljana Stane Dovgan. Čestital je predsedniku Zajcu za ponovno izvolitev na položaj predsednika in se že vnaprej veselil nadaljnjega sodelovanja. “Oboji se zavedamo, da ni tako, kot smo mislili v vojnah za osvoboditev oz. osamosvojitev. Zato se bomo skupno še naprej borili za boljši jutri…”

Predsednik  Združenja veteranov vojne za Slovenijo Dušan Presetnik  je čestital zbranim na zboru, da vsako leto uspešno uresničujemo zastavljene naloge in cilje. Njihovo združenje je zelo zadovoljno s sodelovanjem z nami, zato je izrazil prepričanje, da bomo v tem duhu nadaljevali še vnaprej.

V imenu Generalštaba Slovenske vojske je zbor pozdravil namestnik poveljnika 1. brigade SV polkovnik Borut Cesar. S 1. brigado SV kot svojo domicilno vojaško enoto  Združenje plodno sodeluje že ves čas od ustanovitve. “V tej dvorani “sedi” ogromno znanja, zato se veselim nadaljnjega sodelovanja…”

V imenu krovne organizacije ZSČ je zbor pozdravil generalni sekretar, brigadir Martin Jugovec, in odkrito priznal, da se “z veseljem” udeleži kakšne naše akcije, “če mu le čas dopušča”. In upa, da se jih bo še…

Polkovnik Miha Butara, častni predsednik ZSČ, je prisotnemu članstvu čestital za dobro opravljeno delo pod vodstvom izjemnega predsednika Boruta Zajca in izrazil zadovoljstvo, ker je tudi sam član tega OZ.

Predsedniku Zajcu je izrazil spoštovanje za visoko priznanje – Kipec generala Dolničarja – tudi praporščak OZ Vrhnika–Borovnica Frančišek Grom. Nadaljnjega sodelovanja na področju strelstva pa se je že vnaprej veselil podpredsednik  SD 1990 Samo Debevec.

Ad. 9 . Razno.

Na poziv predsednika delovnega predsedstva se ni nihče prijavil k besedi in potem je Matjaž Miklavc zaključil delo ZBORa.

Tako se je uradni del zbora končal ob 20.15 uri. Sledilo je prijetno druženje s priložnostno pogostitvijo, za katero pa so nekatere članice in člani ZSČ OZ Ljubljana – za razliko od prejšnjih let – poskrbeli v lastni režiji.

Zapisal: Stotnik Damijan Križnik                 

Overila: Polkovnik Jože Konda

            Vodnik Franci Čebašek                                   

Predsednik delov. redsedstva: Višji štabni praporščak Matjaž Miklavc                                                                                   

Priloge:

4 a:  Poročilo o delu Predsedstva ZSČ OZ Ljubljana v letu 2017-tabela.

4 b:  Predstavitev bilance za leto 2017 –tabeli.

4 d:  Poročili Nadzornega odbora in Odbora za statusna vprašanja ZSČ OZ Ljubljana.

6 a:  Besedilo vizije za obdobje 2018 do 2022 kandidata za predsednika Boruta Zajca

7 a in 7 b: Program dela 2018 in Finančni plan za leto 2018- tabelarično.